Terms & Conditions

Algemeen

Op alle door CrossFit Imbellem gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van CrossFit Imbellem.

Overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit Imbellem. CrossFit Imbellem is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Het verzoek tot opzegging dient een maand voor de ingangsdatum van de wijziging door CrossFit Imbellem te zijn ontvangen. Het verzoek tot opzegging dient schriftelijk of per email gedaan te worden, maar de uiteindelijke opzegging kan alleen persoonlijk worden gedaan in een beëindigings-gesprek.

Lidmaatschap

Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractduur en bijbehorende ‘dedication rule’ van drie maanden. De startdatum wordt gekozen op het inschrijfformulier of bij het online aanschaffen van een abonnement. Voor elk abonnement geldt een opzegtermijn van één volledige maand, ná de overeengekomen contractperiode. Abonnementen worden vooruit betaald voor een gehele maand. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van CrossFit Imbellem worden overgedragen.

Indien ik mijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum schriftelijk opzeg, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van één kalendermaand. Na het aflopen van de contractperiode, wordt het contract automatisch omgezet naar een maand abonnement.

Pauzeren

Blessures
Bij langdurige blessures helpen we je graag in het revalidatie proces. Heb je een blessures dan raden we je aan om juist wel aan de slag te gaan met je coach for life. In samenwerking met de oefeningen die je eventueel krijgt van een dokter of fysiotherapeut willen we je helpen, zodat je zo snel mogelijk weer fit en sterk wordt.

Vakantie: korter dan 4 weken
Bij een vakantie korten dan 4 weken hebben we geen optie om je abonnement te pauzeren. We willen je graag wat tips en trainingsadvies meegeven, zodat je tijdens je vakantie je fitheid kan onderhouden.

Vakantie: 4 weken of langer
Bij een vakantie langer dan 4 weken heb je de mogelijkheid om je abonnement te pauzeren onder de volgende voorwaarden:

 • De pauze is voor een vooraf gedefinieerde periode.
 • Het pauzeren kan nooit met terugwerkende kracht.
 • De pauzering kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand.
 • De stopzetting dient minimaal één kalendermaand van te voren worden aangevraagd.
 • Je abonnement gaat na de pauze automatisch weer verder. Houdt hier zelf rekening mee.
 • Tijdens je pauze betaal je een pauze abonnement van €20,- per maand:
  – Je blijft lid van de community.
  – Je krijgt tips en in overleg met je coach for life een vakantie workout programma.
  – Tijdens je vakantie staan we klaar om je van advies te voorzien indien nodig.
 • Per 4 weken pauze, adviseren we je om één personal training te boeken, zodat je weer veilig kan starten.

Na je vakantie
Na je vakantie willen we dat je op een veilige manier én met de juiste techniek weer kan instromen in de groepstraining. Om dit mogelijk te maken kan je na je vakantie weer starten met de groepsles, ná een bepaald aantal 1-op-1 trainingen met je coach. Per 4 weken dat je weg bent adviseren we je om één personal training te boeken. Samen met je coach kan je bepalen wanneer je weer veilig kan starten met de groepstraining.

Ziekte
In geval van een langdurige (langer dan 4 weken) blessure of letsel waardoor men absoluut niet aan fitness kan of mag doen, kan met toestemming van CrossFit Imbellem het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht en kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand. De stopzetting dient minimaal één kalendermaand van te voren worden aangevraagd.

Lidmaatschapgelden

Incasso zal maandelijks worden uitgevoerd rond dezelfde dag van de maand als de eerste betaling. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening.

Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag CrossFit Imbellem een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan CrossFit Imbellem te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien CrossFit Imbellem over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer CrossFit Imbellem over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door CrossFit Imbellem in rekening gebrachte kosten, betaald zijn. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan.

Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van CrossFit Imbellem, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. CrossFit Imbellem is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

Inschrijfkosten

CrossFit Imbellem hanteert geen inschrijfkosten.

Beeindigen lidmaatschap

Bij opzegging is de einddatum op dezelfde dag van de maand als de start datum, met inachtneming van de contractperiode én één maand opzegtermijn. Dat wil zeggen dat als de start datum op 18 april 2015 was en er wordt opgezegd vóór de 18e van de maand dan loopt het abonnement tot de 18e van diezelfde maand plus één maand opzegtermijn. Wordt er opgezegd na de 18e van de maand dan loopt het abonnement tot de 18e van de volgende maand plus een maand opzegtermijn. Er vindt voor de laatste maand nog een verrekening plaats waarbij het lidmaatschapsgeld naar rato van het aantal dagen tot aan de einddatum wordt berekend.

Het verzoek tot opzegging dient schriftelijk of per email gedaan te worden, maar de daadwerkelijke opzegging kan alleen persoonlijk worden gedaan in een beëindigings-gesprek. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert CrossFit Imbellem deze per aangetekende post te verzenden. Het, door het clublid, tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de CrossFit Imbellem gym. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één volledige maand. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is CrossFit Imbellem bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

Kortingen

Bij het gebruik van een korting op een abonnement geldt een minimale deelname periode van 6 maanden. Iedere 6 maanden kan het abonnement worden gestopt. Voor opzegging gelden dezelfde regels zoals genoemd in het artikel: “Beëindiging abonnement”.

Abonnementen

Met alle abonnementen kunt u het aangegeven aantal keren per week trainen. Niet gebruikte trainingen zijn niet mee te nemen naar de volgende week. U bent verplicht zich in te schrijven voor de training via het inschrijf systeem van WODAPP.

Abonnement Onbeperkt
Met het abonnement onbeperkt kan men, net als met alle andere abonnementen, alleen deelnemen aan de les indien er voldoende plaats is. Het aangaan van het onbeperkt abonnement geeft geen recht om deel te nemen aan de les op elk gewenst tijdstip, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt voor dat lesuur. Met het abonnement onbeperkt kan men maximaal één maal per dag deelnemen aan groepstrainingen.

10 rittenkaart
CrossFit Imbellem bied geen 10-rittenkaarten aan.

Personal Training

CrossFit Imbellem biedt privé begeleiding aan in de vorm van Personal Training, tegen aanvullende betaling.

Abonnement

Alle Personal Trainingen zijn, net als alle abonnementen, persoonlijk en niet overdraagbaar. De geldigheid wordt aangegeven in het persoonlijke WODAPP online account. Het aantal bezoeken dient binnen de daarvoor geldende periode worden opgemaakt. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van periode komen te vervallen. Een gemiste Personal Training kan binnen 30 dagen worden ingehaald, hierna komt deze training te vervallen.

Afspraak afzegging
mocht een lid onverhoopt moeten afzeggen, dan dient deze zijn coach hiervan uiterlijk 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak op de hoogte te stellen. Zegt het lid binnen deze termijn een afspraak af, dan is hij/zij gehouden aan het overeengekomen honorarium.

Honorarium
Het honorarium bedraagt 85,- euro per personal training. Dit bedrag is inclusief BTW.

Openingstijden

CrossFit Imbellem is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. CrossFit Imbellem is bevoegd de openingstijden van de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen. CrossFit Imbellem is bevoegd de gym voor reparatie, onderhoudswerk en wedstrijden te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 48 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie gelden.

Deelname aan training

Om deel te kunnen nemen aan de training, dient het lid zich minimaal een uur voor de aanvang van de training in te schrijven. De inschrijving gaat via WODAPP. Wij hanteren een maximum aantal deelnemers voor elke les.

Annulering deelname training

Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient men zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. Het lid dient zich 3 uur voor de aanvang van de training te hebben uitgeschreven via WODAPP, als hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn.

Privacy

Persoonsgegevens

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Imbellem te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Imbellem kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Aansprakelijkheid

CrossFit Imbellem, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Imbellem of haar leidinggevenden.

CrossFit Imbellem, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Imbellem of haar leidinggevenden.

Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij CrossFit Imbellem, is geheel voor eigen risico van het lid.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van CrossFit Imbellem aangerichte schade.

Huisreglement

Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de gym, rekeninghoudend met de geldende huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de gymzaal of na te vragen bij een trainer/coach. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.


In de sportruimtes dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht. De kleedruimtes en douches dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten.


Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen en in een straal van 100m van de gym. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. U dient zich te houden aan de door CrossFit Imbellem gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Imbellem gerechtigd u de toegang tot de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.

Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door CrossFit Imbellem opgestelde huisregels en algemene voorwaarden na te leven en de instructies uit te voeren. CrossFit Imbellem is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door CrossFit Imbellem te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Overige bepaling

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Imbellem beoordeeld en beslist.

Slot bepaling

Overeenkomsten tussen het lid en CrossFit Imbellem kunnen alleen schriftelijk en via WODAPP worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.